فروش ویژه به مناسبت دوازدهیم سالگرد تاسیس شرکت دراک